logo

fb youtube rss

ΣύνδεσηΟι περικοπές έχουν ληφθεί από το λειτουργικό βιβλίο των κληρικών με τίτλο Μηναία. Δυστυχώς, αναγκάστηκα να τις μεταφέρω στη γλώσσα όπου τις παρέλαβα στο περιοδικό Δαυλος. Ελπίζω, πάρα ταύτα να είναι κατανοητές. Προς διευκόλυνση, μετέφρασα κάποιες μεμονωμένες λέξεις.


Ιανουάριος
17 του μηνός, Τιμοθέου αποστόλου & Αναστασίου οσιομάρτυρος.
Στιχηρά εσπερινού, σελ. 186
«θεόφρων Τιμόθεε,…το της πλάνης (των Ελλήνων) κράτος ευχερώς διέλυσας…»

23 του μηνός Κλήμεντου οσιομάρτυρος και Αγαθαγγέλου μάρτυρος.
Εις τον «Οίκον» σελ. 196
«Υιός φωτός αναδειχθείς,…Κλήμη σοφέ,…Ελλήνων τους πρωτεύοντας εν λόγω και αληθεία ενίκησας…»

25 του μηνός Γρηγορίου Ναζιανζηνού.
Μικρός Εσπερινός, σελ. 203
«Θεολόγω σου στόματι, θεολόγε Γρηγόριε,…εξήρανας την μωρίαν Ελλήνων και το ψεύδος…»

30 του μηνός των Τριων Ιεραρχών
Κανών του Όρθρου, Ωδή ζ΄, σελ. 252
«Ψευδείς μεν εξέκλιναν Ελλήνων ύθλους (=ανοησίες), πειθώ δε την τύρρανον ανθρώποις μόνην είλκοντο»


Φεβρουάριος
10 του μηνός Χαραλάμπους ιερομάρτυρος.
Ωδή ε΄ του Κανόνος σελ. 65
«Εξέστησαν δαίμονες και Έλληνες οι άθεοι»

Δοξαστικό των Αίνων σελ. 69
«Η τίμια κάρα σου την δυσώδην πλάνην (των Ελλήνων) καταπαύσουσα»

16 του μηνός, Παμφύλου μάρτυρος και των συν αυτώ.
Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄ σελ. 91
«Μανίας Ελληνικής το φρύαγμα (=αλαζονεία, αυθάδεια) κατεπατήσατε»


Μάρτιος
10 του μηνός Κορδάτου του εν Κορίνθω μάρτυρος και των συν αυτώ.
Εις τον Κανόνα, Ωδή γ΄ σελ. 41
«Τη σοφία Κορδάτος, τη θεοσδότω, κατήργει ελληνικής σοφίας»

22 του μηνός, ιερομάρτυρος Βασιλείου, πρεσβυτέρου.
Εις τον Κανόνα, Ωδή δ΄ σελ. 84
«Σοφία κρείττονι καλλωπιζόμενος, τους σοφούς των Ελλήνων θεατρικώ σθένει απεμώρανας…»


Απρίλιος
28 του μηνός των εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων.
Εις τον Εσπερινόν σελ. 111
«Μάρτυρες Χριστού πανεύφημοι κατακρατούσης ποτέ της Ελλήνων σκαιότητος και ωθούσης άπαντας προς αθέμιτα βάραθρα, οδόν ευθείαν ου κατελίπετε…¨


Μάιος
10 του μηνός, Σίμωνος αποστόλου του ζηλωτού.
Εις το κάθισμα του Όρθρου σελ. 42
«Θείου Πνεύματος τη φωταυγεία, σκότος έλυσας πολυθείας…και κατήργησας Ελλήνων μυθεύματα.»

28 του μηνός Ευτυχούς ιερομάρτυρος.
Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 104
«Σταθυράν επιδεικνύμενος την ένστασιν, Μάρτυς Ευτύχιε, τους των Ελλήνων σοφούς ανδρείως κατήσχυνας.»


Ιούνιος
1 του μηνός, Ιουστίνου μάρτυρος, του φιλοσόφου.
Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 8
«Σοφία Θεού, Ιουστίνος ο σοφός, κεκοσμημένος, την των Ελλήνων απεμώρανε σοφία εν χάριτι…»

18 του μηνός Λεοντίου μάρτυρος.
Εις το Κοντάκιον του Κανόνος σελ. 69
«Των τυρράνων ήλεγξας τας πονηράς επινοίας και Ελλήνων ήσχυνας την αθεότατον πλάνην…»

30 του μηνός, των 12 Αποστόλων.
Εις τον Εσπερινόν σελ. 118
Εμμέσως: «Αλιέων ο κάλαμος φιλοσόφων το φρύαγμα (=αλαζονεία, αυθάδεια και ρητόρων ρεύματα διετάραξε…»

Άμεσα: Εις τον Κανόνα, Ωδή ς΄, σελ. 121
«Στήριξας τους μαθητάς σοφία και χάριτι, δυνατωτέρους ειργάσω της των Ελλήνων, Σώτερ, ερεσχελίας (=μωρολογία) και τα τούτων απατηλά κατήργησας δόγματα…»


Ιούλιος
17 του μηνός, Μαρίνας μεγαλομάρτυρος.
Εις τους Αίνους σελ. 94
«Ανδρικώ φρονήματι ηυτομόλησας και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας».

23 του μηνός, Φωκά ιερομάρτυρος.
Εις τον Κανόνα, Ωδή η΄, σελ. 122
«Έρρει (=πήγαν στο διάβολο) των Ελλήνων τα σαθρά πλάνης σεβάσματα και σεσιγήκασι της ματαιότητος άπασαι αι διπλόαι (=διπρόσωπος) και το ψεύδος αυτών»

26 του μηνός, Παρασκευής οσιομάρτυρος
Απόστιχα Εσπερινού σελ. 134
«Και των Ελλήνων σεβάσματα ως κόνιν ελέπτυνας»


Αύγουστος
23 του μηνός, Λούπου μάρτυρος.
Εις τον Κανόνα σελ. 126
«και θεούς εξηφάνισας των Ελλήνων, δυνάμει του Πνεύματος»

25 του μηνός, Βαρθολομαίου Αποστόλου
Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄, σελ. 134
«σοφίαν ευράμενος, την ενυπόστατον απεμώρανας Ελλήνων την σοφίαν…»


Σεπτέμβριος
17 του μηνός, Πίστεως- Ελπίδος- Αγάπης και Σοφίας μητρός αυτών.
Εις το Κοντάκιον σελ. 117
«Σοφίας της Σεμνής, ιερότατοι κλάδοι,…σοφίαν απεμώραναν των Ελλήνων εν χάριτι…»

22 του μηνός, Φωκά ιερομάρτυρος.
Εις τον Κανόνα, Ωδή σελ. 134
«λαμπρώς κατήσχυνας Ελλήνων σεβάσματα και πολυθείας το άθεον»

Συνέχεια: Ωδή ε΄, σελ. 137
«Οι των Ελλήνων σοφοί, ηττηθέντες τοις σοφοίς δόγμασι»


Οκτώβριος
2 του μηνός, Κυπριανού, Ωδή η΄, σελ. 15
«Σοφώτατα της ελληνικής κατεφρόνησας σοφίας, ένδοξε»

3 του μηνός Διονύσου του Αρεωπαγίτου
Εις το Δοξαστικό Εσπερινού, σελ. 16
«καταπτύσας των Στωικών φιλοσόφων, των Απορρήτων μυστηρίων γνώστης εγένετο»

14 του μηνός, Ναζαρίου- Γερβασίου…μαρτύρων.
Εις τον Οίκον, σελ. 82
«Ότι πάσαν Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν»

15 του μηνός, Λουκιανού πρεσβυτέρου
Εις τον Κανόνα, Ωδή ζ΄, σελ. 88
«Νενεκρωμένους και βυθώ της ελληνικής αθείας, καταποθέντας τους λαούς, ζωηφόροις σου λόγοις ανείλκυσας»

Εις το Εξαποστειλάριον του ιδίου, σελ. 88
«Πάσαν πλάνην των Ελλήνων έλεγξας την πολύθεον και ψευδώνυμον γνώσιν»

22 του μηνός, των εν Εφέσσω επτά μαρτύρων
Εις το Κάθισμα, σελ. 122
«όθεν προ του θανάτου την Ελλήνων μανίαν, πάλιν δε μετά πότμον (=μοίρα), της αιρέσεως ζάλην ελάσαντες»

30 του μηνός Ζηνοβίου και Ζηνοβίας.
Εις τον Κανόνα, Ωδή α΄, σελ. 182
«Αίγλην φωτιζόμενος σοφέ, της τρισηλίου λάμψεως, σκότος διέλυσας Ελλήνων δυσφημίας»


Νοέμβριος
10 του μηνός Ορέστου μάρτυρος
Εις τον Κανόνα, Ωδή ε΄, σελ. 69
«Αφανισμώ τους θεούς των Ελλήνων συ παραπέμψας»

15 του μηνός, Γουρία, Σαμωνά & Αβίδου μαρτύρων.
Στιχηρά Εσπερινού σελ. 106
«Μονάδα τρισάριθμος ομολογήσαντες, άγιοι, των Ελλήνων ελύσατε πολύθεον φρόνημα και μωράν σοφίαν»

18 του μηνός, Πλάτωνος και Ρωμανού, μαρτύρων
Εις το Δοξαστικόν Εσπερινού, σελ. 122
«των γάρ αλιέων ζηλώσας την παρρησίαν και την σκηνορράφων θεολογίαν, την Πλάτωνος μυθολογίαν και την Στωικήν φλυαρίαν λόγοις και έργοις κατέρραξε

Εις τον Οίκον σελ. 124
«Των Ελλήνων λοιπόν άπασα την ματαιότητα…»


Δεκέμβριος
13 του μηνός, Αυξεντίου, Ευστρατίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου & Ορέστου μαρτύρων
Εις τους Αίνους το τέταρτο ποίημα Ιωάννου Μοναχού, σελ. 98
«Ευστράτιος, ο της Ελλήνων μυθοπλασίας στηλιτευτής και της χριστιανών θεοσοφίας κήρυξ»

Πηγή: Aristo

Επίσης
Ebook
Αγρία Γραφή
Αγρία Γραφή Β΄
Ιωάννης Αθυρόστομος
Τα σπάζεις κι αγιάζεις
ανδραγαθήματα αγίων
αντιφάσεις περί Ανάστασης