logo

fb youtube rss

Σύνδεση 

Πόσο επικίνδυνη είναι η "ειρήνη" του Χριστιανισμού;

Πόσο επικίνδυνος είναι ο ορισμός του "αγαθού";

Δεν υπάρχει αποδοτικότερη απάτη απ’ την πίστη σε παραποιημένες αγαθές ιδέες.

Τελικός σκοπός του σκοταδισμού είναι να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός. Αυτό γίνεται εφικτό, όταν καταφέρει να περάσει ως σωστό τον δικό του ορισμό του αγαθού! Δεν υπάρχει ισχυρότερη δύναμη παραπλάνησης απ’ τον διαστρεβλωμένο ορισμό του αγαθού. Δεν είναι τυχαίο που διαχρονικά το περιεχόμενο των αγαθών εννοιών, είναι ο τελικός στόχος κάθε εξουσίας, αφού κάθε ορισμός αγαθού, ορίζει αυτόματα και τις πολυπόθητες αντιπαλότητες.

Ορίζοντας την "αγάπη" την "ειρήνη" την "αλήθεια" και την "δικαιοσύνη" ορίζουμε ταυτόχρονα το ανάλογο μίσος, τον πόλεμο, το ψέμα και την αδικία! Ο ορισμός λοιπόν της εξουσίας είναι: πέρασε στον λαό τον δικό σου ορισμό του "αγαθού". Έτσι γεννήθηκε η "αγάπη μας" (επ’ αληθεία οριζομένη!) η "ειρήνη μας", η "δικαιοσύνη μας".

Κάποιοι λοιπόν έδωσαν τη σωστή μάχη εξουσίας και κατάφεραν να δώσουν την δική τους κατεύθυνση και περιεχόμενο, στα μεγάλα και αξιοπόθητα αυτά αγαθά.

Το τι ακριβώς πρέπει να ορίζουν αυτές οι πολυπόθητες έννοιες, θα έπρεπε να είναι υπό διαρκή αίρεση, βελτίωση και αναζήτηση, και όχι να ορισθούν άπαξ δια παντός από κάποιους (θεούς ή δαίμονες) που κατάφεραν να τους δώσουν το δικό τους περιεχόμενο. Δεν υπάρχει σημαντικότερο όπλο επιβολής μιας απάτης, απ’ τους σκόπιμους ορισμούς  του αγαθού. Όποιος καταφέρει να ντύσει τις ιδιοτελείς σκοπιμότητές του, με το φωτοστέφανο της αγαθότητας έχει διαπραξει την ιδανική πλάνη!  

«χάρις υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών». Β΄Θεσσαλ.1.2

Πως αλήθεια εννοούσε την ειρήνη ο Πατέρας του Ιησού, ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης;

«Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρη εις την γην, (των Φιλισταίων) την οποίαν ώμοσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, διά να δώση εις σε πόλεις μεγάλας και καλάς, (των Φιλισταίων) τας οποίας δεν έκτισας, και οικίας πλήρεις πάντων των αγαθών, τας οποίας δεν εγέμισας, και φρέατα ηνοιγμένα, τα οποία δεν ήνοιξας, αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφύτευσας· αφού φάγης και χορτάσης, πρόσεχε εις σεαυτόν, μήποτε λησμονήσης τον Κύριον» Δευτερονόμιο 6.10-11

«Ο δίκαιος θέλει ευφρανθή, όταν ίδη την εκδίκησιν· τους πόδας (και χείρας) αυτού θέλει νίψει εν τω αίματι του ασεβούς». Ψαλμοί 58.11 και Ο΄ Ψαλμοί 57.11

«Ουδέν θνησιμαίον (ψοφίμι) θέλετε τρώγει· εις τον ξένον τον εντός των πυλών σου θέλεις δίδει αυτά, διά να τρώγη αυτό· ή θέλεις πωλεί αυτό εις αλλογενή· διότι λαός άγιος είσαι». Δευτερονόμιο 14.21

Αυτή ακριβώς την αντιστροφή των εννοιών, κατάφεραν οι ήρωες της Βίβλου στο όνομα κάποιας αποτιθέμενης μεταθανάτιας σωτηρίας.

«Εισερχόμενοι δε εις την (οποιανδήποτε) οικίαν χαιρετήσατε αυτήν. Και εάν μεν η οικία ήναι αξία, ας έλθη η ειρήνη σας επ' αυτήν· αλλ' εάν δεν ήναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψη εις εσάς». Mατθ. 10 12-13

«Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν· δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πενθεράς αυτής και εχθροι του (πιστού) ανθρώπου οι οικιακοί (συγγενεις) αυτού». Ματθ. 10.34-36.

«Νομίζετε ότι ήλθον να δώσω ειρήνην εν τη γη; ουχί, σας λέγω, αλλά διαχωρισμόν.  Διότι από του νυν θέλουσιν είσθαι πέντε εν οίκω ενί διακεχωρισμένοι, οι τρείς κατά των δύο και οι δύο κατά των τριών· Θέλει διαχωρισθή πατήρ κατά υιού και υιός κατά πατρός, μήτηρ κατά θυγατρός και θυγάτηρ κατά μητρός, πενθερά κατά της νύμφης αυτής και νύμφη κατά της πενθεράς αυτής». Λουκάς 12:51-53

Ας δούμε π.χ. ποια "ειρήνη" τελικά εννοούν οι βιβλικοί Μάγοι, όπως μας το αποκαλύπτει ο δαιμόνιος Παύλος:

Ρωμαιους 13.1-7 Πάσα ψυχή ας υποτάσσηται εις τας ανωτέρας εξουσίας. Διότι δεν υπάρχει εξουσία ειμή από Θεού• αι δε ούσαι εξουσίαι υπό του Θεού είναι τεταγμέναι.(Τίτον 3:1, A' Πέτρου 2:13, Παροιμίες 8:15, Δανιήλ 4:32)
2
Ώστε ο εναντιούμενος εις την εξουσίαν εναντιούται εις την διαταγήν του Θεού• οι δε εναντιούμενοι θέλουσι λάβει εις εαυτούς καταδίκην.
3 Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε να μη φοβήσαι την εξουσίαν; πράττε το καλόν, και θέλεις έχει έπαινον παρ' αυτής•
4 επειδή ο άρχων είναι του Θεού υπηρέτης εις σε προς το καλόν. Εάν όμως πράττης το κακόν, φοβού• διότι δεν φορεί ματαίως την μάχαιραν• επειδή του Θεού υπηρέτης είναι, εκδικητής διά να εκτελή την οργήν κατά του πράττοντος το κακόν.
5 Διά τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσησθε ουχί μόνον διά την οργήν, αλλά και διά την συνείδησιν.
6 Επειδή διά τούτο πληρόνετε και φόρους• διότι υπηρέται του Θεού είναι εις αυτό τούτο ενασχολούμενοι.
7 Απόδοτε λοιπόν εις πάντας τα οφειλόμενα, εις όντινα οφείλετε τον φόρον τον φόρον, εις όντινα τον δασμόν τον δασμόν, εις όντινα τον φόβον τον φόβον, εις όντινα την τιμήν την τιμήν.

Έτσι προετοίμασαν τους ασελγείς γάμους του Χριστιανισμού, με την εξουσία της Ρώμης. Έτσι γεννήθηκε ο μεσαίωνας, κι έτσι αφανίσθηκαν οι Έλληνες από το σπαθί της Ρώμης, που το κρατούσαν αφελείς πιστοί στους ορισμούς της "ειρήνης" των μάγων απ’ την Χαλδαία!


Μ. Καλόπουλος


...................................
Η γνώση είναι... η καλύτερη εκδίκηση!
KALOPOULOS_TA_BIBLIA2
Αποκτήστε τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου επί αντικαταβολή στο τηλ: 2310/770100
Ξεναγηθείτε με διασκεδαστικό και σαφή τρόπο, στα πλέον απίστευτα μυστήρια της θεολογικής μαγείας, και ανακαλύψτε την γέννηση της σημερινής αθλιότητας, στα χέρια εκείνων... που λατρεύτηκαν σαν άνθρωποι του θεού!