logo

fb youtube rss

ΣύνδεσηΙερός ο φόνος υπέρ της πίστης κατά τον ("άγιο") Ιωάννη Χρυσόστομο !!!

IERA_EXETASI3
«Κι αν ακόμη φονεύση κάποιος κατά το θέλημα του Θεού, ο φόνος αυτός είναι από κάθε φιλανθρωπία καλύτερος, ενώ αν κάποιος από λύπη δείξει ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, παρά το θέλημα του Θεού, θα μπορούσε η φειδώ αυτή να αποβή πιο μιαρή από οιοδήποτε φόνο»! Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18-

«Κάν φονεύσει τις κατά γνώμην Θεού, φιλανθρωπίας απάσης βελτίων εστίν ο φόνος. Καν φείσηταί τις και φιλανθρωπεύσηται παρά το δοκούν εκείνω, φόνου παντός ανοσιωτέρα γένοιτ’ αν η φειδώ» Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18-

Και επειδή η θεωρία θέλει και το παράδειγμά της πιο κάτω λέει:
 «Ο Φινεές λοιπόν, που διέπραξε σε μια στιγμή δύο φόνους, φονεύοντας έναν άνδρα και μια γυναίκα, τιμήθηκε με το αξίωμα της ιεροσύνης, ενώ αυτός όχι μόνον δεν μόλυνε με το αίμα τα χέρια του αλλά καθαρότερα τα έκαμε». Λόγος κατά Ιουδαίων Δ΄ σελ. 199,

Ο σοβαρός αυτός ακόλουθος του Ιησού, μεταφράζει σωστά τις εντολές του: 
 «…τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτούς, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς έμπροσθέν μου» (Λουκάς (ΙΘ΄ 27).

Η πλέον επίσημη εξήγηση της δήλωσης του Ιησού:
«κατασφάξατε αυτούς ενώπιον μου» Λουκάς 19.27
«Ο μη ων μετ' εμού κατ' εμού εστιν» Ιησούς Ματθαίος 12.30

  
«Ούτω και ο των Ιουδαίων δήμος, υπό της μέθης και πολυσαρκίας εις κακίαν εσχάτην κατενεχθέντες, εσκίρτησαν, και ουκ εδέξαντο τον ζυγόν του Χριστού, ουδέ το άροτρον της διδασκαλίας είλκυσαν. Όπερ ουν και άλλος προφήτης έλεγεν. Ώς δάμαλις παροιστρώσα παροίστρησεν Ισραήλ. Έτερος δε αυτόν μόσχον αδίδακτον εκάλει. Τα δε ταύτα άλογα, προς εργασίαν ουκ όντα επιτήδεια, προς σφαγήν επιτήδειοι γεγόνασι. Δια τούτο και ο Χριστός έλεγεν: Τους εχθρούς μου, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ’ αυτών, αγάγετε ώδε και κατασφάξατε αυτούς». ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 48/846.32-45

Ιωάννης Χρυσόστομος: «Έτσι και οι Ιουδαίοι, υπό μέθης και πολυσαρκίας σε έσχατη κατάντια κατέληξαν και δεν δέχθηκαν τον ζυγό του Χριστού, ούτε και το άροτρο της διδασκαλίας του τράβηξαν. Όπως και άλλος προφήτης έλεγε, ως θυμωμένο δαμάλι εξοργίσθηκαν. Άλλος δε αυτόν μόσχο ανεπίδεκτο διδαχής αποκαλούσε. Αυτά ομως τα άλογα ζώα, (οι Ιουδαίοι και φυσικά όλοι οι εναντιούμενοι, που δεν δέχονται τον ζυγό του Ιησού, δηλαδή οι εχθροί) που δεν είναι κατάλληλα για εργασία, για σφαγή έγιναν κατάλληλα. Γι’ αυτό και ο Χριστός έλεγε: τους εχθρούς μου που δεν θέλησαν να βασιλεύσω επ’ αυτούς φέρετε αυτούς μπροστά μου και κατασφάξατε αυτούς»
(Λουκάς 19.27) ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 48/846.32-45

Αν λοιπόν ο Ιωάννης Χρυσόστομος, σαφέστατα ξεκαθαρίζει πως ο Χριστός εννοούσε: «όσοι δεν δέχονται τον ζυγό του είναι ζώα άξια σφαγής»... εγώ κι εσύ γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάτι άλλο;

Ακόμα θαυμάστε και λόγο ηθικής διαπαιδαγώγησης προς την οικογένεια (υπερασπιζόμενος τη πορνεία της Σάρας και τη μαστροπεία του Αβραάμ): Γράφει λοιπόν μεταξύ άλλων ο... μελίρρυτος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Δια τούτο λέγει προς αυτήν (ο Αβραάμ) ειπέ ότι αδελφή μου είσαι, γίνε της σωτηρίας μου η αιτία... Γι αυτό και τη μοιχεία της γυναικός ο δίκαιος προτίμησε να γνωρίσει και τον μοιχό (τον Φαραώ) να υπηρετήσει... Είδες σύνδεσμον αγάπης ανδρός και γυναικός; Είδες και άνδρα που δεν δίστασε να ενθαρρύνει συμβουλεύοντας την γυναίκα, αλλά και γυναίκα που δέχεται την συμβουλή; Ακούσατε άνδρες και γυναίκες και μιμηθείτε τούτων την ομόνοια, της αγάπης τον σύνδεσμο... Αυτήν να μιμείσθε γυναίκες... εις μοιχείαν (η Σάρα) εαυτήν εξέδωσεν και συνουσίας ανέχετο βαρβαρικής... Είδες αγαπητέ μου την ευμήχανον του Θεού σοφίαν»!!! {Ιωάν. Χρυσόστομου ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΟΣ...ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ομιλία ΛΒ΄ε΄25... (53.299.22) έως ς΄13(53.300.47)}.
Αυτή είναι η θεάρεστη μοιχεία και πορνεία της Σάρας κι αυτή είναι η δήθεν χριστιανική ηθική!

Βλέπε: Ιησούς: «κατασφάξατε αυτούς ενώπιον μου»... και να η εξήγηση !!!