logo

fb youtube rss

Σύνδεση

Να ευχαριστήσω τον συγγραφέα Μιχάλη Καλόπουλο διότι το βιβλίο του «Το Θέατρο της Σωτηρίας» ήταν το κίνητρο για να γράψω αυτή την εργασία.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΄Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ;

Το βασικό δόγμα του χριστιανισμού είναι η ανάσταση του Χριστού.

Θα παραθέσουμε κάποια στοιχεία μέσα από τα Ευαγγέλια, και ο κάθε ανα-
γνώστης αυτής της εργασίας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Να ευχαριστήσω τον συγγραφέα Μιχάλη Καλόπουλο διότι το βιβλίο
του «Το Θέατρο της Σωτηρίας» ήταν το κίνητρο για να γράψω αυτή την
εργασία.

Θα θέσω κάποιες ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω χρησι-
μοποιώντας αποσπάσματα των Ευαγγελίων.

Θα χρησιμοποήσω την Καινή Διαθήκη του Παν. Ν. Τρεμπέλα,’Εκδοσις
δεκάτη ενάτη ,Αδελφότης Θεολόγων ο «Σωτήρ»,Αθήναι ,Ιανουάριος 1978.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Μετά την δύση του ηλίου ( Μ. Παρασκευή ) και ενώ το σώμα του Χριστού βρίσκεται στον τάφο,υπάρχει φρουρά γύρω απ’ αυτόν;

Οι Ευαγγελιστές Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης δεν αναφέρουν κάτι σχετικό,
ας δούμε τι αναφέρει ο Ματθαίος-κζ’ 57-66… ‘Όταν προχώρησε το δειλινό
ήλθε άνθρωπος πλούσιος από την Αριμαθαία ονομαζόμενος Ιωσήφ, ο οποίος
και αυτός ήταν μαθητής του Ιησού, και αφού προσήλθε εις τον Πιλάτο ζήτησε το σώμα του Ιησού, τότε ο Πιλάτος διέταξε να δοθή τούτο, και αφού
επήρε ο Ιωσήφ το σώμα το ετύλιξε εις σινδόνα καθαρά και το έβαλε εις το
καινούργιο μνημείον του το οποίον είχε σκαλίσει εις τον βράχο. Και αφού
εκύλισε μεγάλον λίθον εις την θύραν του μνημείου έφυγε. ’Ηταν εκεί η
Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, αι οποίαι εκάθηντο απέναντι από
τον τάφο. Την άλλην ημέραν (!!!) η οποία επακολουθεί μετά την Παρασκευήν
εμαζεύθησαν οι Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι πλησίον του Πιλάτου και είπαν
Κύριε ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο λαοπλάνος είπεν όταν εκόμα έζη. Μετά
τρείς ημέρας από του θανάτου μου ανασταίνομαι. Πρόσταξε λοιπόν να ασφα-
λισθή ο τάφος μέχρι της τρίτης ημέρας, μήπως έλθουν οι μαθηταί του εν καιρώ νυκτός και κλέψουν αυτόν και είπουν εις τον λαόν ότι ανέστη από των
νεκρών... Είπεν εις αυτούς ο Πιλάτος, λάβετε φρουρά, πηγαίνετε και ασφαλίσατε τον τάφον, και αφού πήγαν ησφάλισαν τον τάφον και σφράγισαν
τον λίθον και
(την επόμενη μερα) τοποθέτησαν φρουρά.!!!

Σχόλια: Μετά την δύση του ηλίου δηλ. περίπου κατά τις 7 το βράδυ της Μ. Παρασκευής έως τις 7 το πρωί (τουλάχιστον), ο τάφος δεν φρουρείται επί 12 ώρες. Το περίεργο είναι ότι οι Φαρισαίοι, το κρίσιμο βράδυ πάνε ησύχως για ύπνο και την άλλη μέρα σκέφτονται να πράξουν αυτό πού έπρεπε να πράξουν το κρίσιμο εκείνο βράδυ.

1.1) Το κρίσιμο βράδυ της Μ. Παρασκευής υπάρχουν μέσα στον τάφο άτομα μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής θέσεως που γνωρίζουν τον Ιησού; ’Eχουν μαζί τους μεταφορικό μέσο της εποχής; (άλογο ή ημίονο;)

Ιωάννης ιθ 38-42 (σελ 480-481)….ο Ιωσήφ από την Αριμαθαίαν, μαθητής
του Ιησού… παρεκάλεσε τον Πιλάτον να του επιτρέψη να σηκώσει από τον
σταυρό το σώμα του Ιησού… ήλθε λοιπόν και επήρε το σώμα, μαζί με τον
Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος… και έφερε μίγμα σμύρνης και αλόης ως
λίτρας εκατό. ’Επήραν λοιπόν το σώμα του Ιησού… εις το μέρος όπου
εσταυρώθη ήταν κήπος και μέσα εις τον κήπον ήταν μνημείον καινούργιον
εις το οποίον δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς... εκεί έθεσαν τον Ιησού.

Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαίαν είναι: Ματθ κζ’ 57 (σελ 128) …πλούσιος,
Μάρκος ιε’ 43 (σελ 213)… ευσχήμων βουλευτής.

Ο Νικόδημος είναι: Ιωάννης κεφ γ’ (Διάλογος του Κυρίου με τον Νικόδημο)
σελ 382 . ‘Ηταν κάποιος άνθρωπος από την τάξιν των Φαρισαίων που
ελέγετο Νικόδημος άρχων των Ιουδαίων.

Είδαμε ότι ο Νικόδημος μεταφέρει μαζί του 100 λίτρα αλόης και σμύρνης.

Ας υποθέσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε (για σύγκριση) σημερινά πλαστικά
δοχεία νερού του 1.5 Λίτρου. Τότε χρειάζονται 100/1.5 =66.66 τέτοια δοχεία,
δηλ 67 δοχεία. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν πλαστικά δοχεία αλλά γυάλινα
οπότε το βάρος των 67 γεμάτων γυάλινων δοχείων μεταφέρεται μόνο αν
έχεις μεταφορικό μέσο της εποχής. Επίσης είναι γνωστές οι θεραπευτικές
ιδιότητες της αλόης
(αλλά και της Σμύρνας) για επούλωση τραυμάτων ή εγκαυμάτων.

2) Πού βρίσκεται ο τάφος , και σε ποιόν ανήκει;

Ιωάννης ιθ’ 41 (σελ 481) …εις το μέρος όπου εσταυρώθη (ο Ιησούς) ήταν
κάποιος κήπος και μέσα εις τον κήπον ήταν μνημείον καινούργιον, εις το
οποίον δεν είχε ακόμα ταφεί κανείς.

Ματθ. Κζ’59-60 (σελ 128)... και αφού πήρε ο Ιωσήφ το σώμα το έβαλε εις το καινούργιο μνημείον του το οποίον είχε σκαλίσει εις τον βράχον.

Βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ μαθητής του Ιησού, πλούσιος, ευσχήμων βουλευτής
ο οποίος είναι από την Αριμαθαία και όχι από τα Ιεροσόλυμα έχει σκαλίσει
καινούργιο τάφο κοντά στον τόπο εκτελέσεων. Γνώριζε λοιπόν τον τρόπο
και τον τόπο θανατώσεως του Ιησού. Γιατί ποτέ οι Φαρισαίοι δεν αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο ο ευσχήμων βουλευτής απέκτησε δικό του τάφο κοντά στον τόπο εκτελέσεων, και γιατί το κρίσιμο βράδυ όχι μόνο δεν τοποθετούν φρουρά, αλλά ούτε ενδιαφέρονται να ελέγξουν το εσωτερικό του τάφου;

3) To κρίσιμο βράδυ της Μ. Παρασκευής (μετα τις 7) υπάρχει περίπτωση
να κυκλοφορούν άνθρωποι στους δρόμους;

Στους Ιουδαίους η επόμενη ημέρα άρχιζε μετά την δύση του ηλίου.
Άρα μετα τις 7 το βράδυ έχει αρχίσει το Σάββατο, άρα και η αργία του
Σαββάτου, και όχι μόνο αυτό, αλλά το συγκεκριμένο Σάββατο είναι
και η εορτή του Πάσχα.

Λουκάς κγ’ 54 (σελ 363)... και ήταν ημέρα Παρασκευή, Σάββατον επέφωσκε.

Ιωαν. Ιθ’ 31 (σελ 479)… ήταν μεγάλη η ημέρα εκείνου του Σαββάτου (ήταν
η πρώτη ημέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα).

4) Ποιοι είναι κάτω από τον Εσταυρωμένο Ιησού;

Iωάννης ιθ’25 (σελ 478)... έστεκαν κοντά στον σταυρόν η μητέρα του… η
Μαρία του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή, ο Ιησούς όταν είδε την μητέρα
του και τον μαθητήν τον οποίον ηγάπα ( Ιωάννη) να στέκεται εκεί πλησίον…
‘Αρα ο Ιωάννης είναι αυτόπτης μάρτυς. Οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι
οι γυναίκες παρατηρούσαν από μακριά.

Ο Ιωάννης λοιπόν είναι κάτω από τον σταυρό.

Τι έγινε όταν συνέλαβαν τον Ιησού; Οι Ματθ. Κστ’ 56(σελ 120) και
Μάρκος ιδ’ 50 (σελ 206) αναφέρουν ότι …οι μαθηταί τον άφησαν όλοι και έφυγαν.. ο Μάρκος στην συνέχεια όμως αναφέρει κάτι αξιοπερίεργο
… και κάποιος νεανίσκος τον ακολουθούσε (Ιησού) γυμνός τυλιγμένος με μία σινδόνα, και τον έπιασαν (οι του αποσπάσματος) εκείνος όμως άφησε την σινδόνα και έφυγε από αυτούς γυμνός.

Ο Μιχ. Καλόπουλος στο “Θέατρο της Σωτηρίας” σελ 475 δίνει μία πολύ
καλή εξήγηση.

Είδαμε λοιπόν ότι οι μαθητές τον άφησαν όλοι, (προφανώς εφοβήθησαν την
σύλληψη), τι μας λέει όμως ο Ιωάννης;

Iωάννης ιη’ 12-16 (σελ 471)… οι υπηρέτες των Ιουδαίων συνέλαβον τον
Ιησού και τον έδεσαν και τον πήγαν πρώτον προς τον ‘Ανναν… ακολουθούσε
τον Ιησού ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής (Ο Τρεμπέλας συμπληρώνει..τον
οποίο ηγάπα ο Ιησούς( Ιωάννης) ) ο μαθητής αυτός ήταν γνωστός στον
αρχιερέα!!! και εισήλθε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέως, ο Πέτρος
έστεκε έξω εις τον δρόμο ,βγήκε λοιπόν ο άλλος μαθητής ο γνωστός στον
αρχιερέα και είπε εις την θυρωρό και αφησε να εισέλθει και ο Πέτρος.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενώ οί άλλοι μαθητές έφυγαν... ο Ιωάννης, (ψαράς και
αυτός) γνωρίζει τον αρχιερέα (!!!) και καλεί και τον Πέτρο, και είναι κάτω από
τον σταυρό ανάμεσα σε Φαρισαίους και Ρωμαίους, ενώ ο αρχηγός του είναι
σταυρωμένος, χωρίς να φοβάται μήπως συλληφθεί.

5) Τι ώρα σταύρωσαν τον Ιησού;

Είδαμε ότι ο Ιωάννης είναι αυτόπτης μάρτυς, μας λέει λοπόν ότι
Ιωάννης ιθ’ (σελ 477 14-16) … ήταν ώρα έκτη (12 μεσημέρι)...  εκραύγασαν άρον... τότε ο Πιλάτος παρέδωκεν αυτόν για να σταυρωθή.

Ξεκίνησαν λοιπόν για τον Γολγοθά, θα πέρασε το λιγότερο μισή ώρα,
μέχρι να φτάσουν και να γίνη και η σταύρωση.

Πότε παρέδωσε το πνεύμα; O Iωάννης δεν αναφέρει κάτι γι’αυτό
θα δούμε τι αναφέρουν οι άλλοι Ευαγγελιστές.

Ματθ. Κζ’ 45-50 σελ 126 … περί την ενάτην ώρα (3 το μεσημέρι) … άφησε το πνεύμα. Μάρκος ιε’34-37.σελ 212. και Λουκάς κγ’44-46 σελ 362.

‘Αρα εάν ξεκίνησαν κατά τις 12 το μεσημέρι όπως αναφέρει ο αυτόπτης
μάρτυς (Ιωάννης) και εάν πέρασε το λιγότερο μισή ώρα μέχρι να φτάσουν
και να τον σταυρώσουν, τότε αφού οί άλλοι Ευαγγελιστές μας λένε ότι
κατά την ενάτην (3 το μεσημέρι) παρέδωσε το πνεύμα, ο Ιησούς πέθανε
μετά από 2,5 ώρες μόνο, πάνω στον σταυρό. Οι ληστές όμως ήταν ακόμα
ζωντανοί. ‘Ηταν φυσιολογικό οι σταυρωμένοι να πεθαίνουν τόσο γρήγορα;

"Θέατρο της Σωτηρίας" σελ 488… Ο διδάκτωρ Πατρολογίας στο
Πανεπ. Αθηνών Δ. Μπαλάνος έγραψε….ο θάνατος επί του σταυρού
εβράδυνε συχνά τρείς και περισσότερες ημέρες… άνθρωποι ισχυράς
κράσεως πέθαιναν μετά πολυήμερη αγωνία από πείνα και δίψα… Η αιμορραγία των άκρων από το κάρφωμα έπαυε ταχέως και δεν ήταν θανατηφόρος. Τον θάνατον επέφεραν η παρά φύση στάση του σώματος, εκ’ της οποίας προήρχετο μεγάλη αταξία στην κυκλοφορία αίματος του σώματος.

«Η Μεγάλη Εβδομάς και το Πάσχα» σελ 25-26.

Το ότι πέθανε τόσο γρήγορα ο Ιησούς έκανε και τον ίδιο τον  Πιλάτο να απορήσει…Μάρκος ιε’ 44-45..  ο Πιλάτος εθαύμασε (εξεπλάγη) πώς τόσο γρήγορα απέθανε ο Ιησούς, και αφού προσκάλεσε τον εκαντόταρχο τον ηρώτησεν εάν τόσο γρήγορα απέθανε ο Ιησούς, και όταν το έμαθε δώρησε το σώμα στον Ιωσήφ.

6) Πώς πέθανε ο Ιησούς;
Ματθ. Κζ’ 46-50 σελ 126… περί την ενάτην ώραν φώναξε ο Ιησούς
με φωνή μεγάλη και είπεν Ηλί Ηλί... και αμέσως ένας απ΄ αυτούς
έτρεξε και επήρε ένα σφουγγάρι και αφού το εβούτηξε εις το ξύδι
το ετύλιξε σ’ ένα καλάμι και επότιζεν αυτόν… ο Ιησούς αφού πάλιν
φώναξε με φωνή μεγάλη παρέδωσε το πνεύμα. Τα ίδια αναφέρει ο
Μάρκος ιε’ 34-37 (σελ 212). Ιωάννης ιθ’ 28-30 σελ 479… και όταν
έλαβε το όξος είπε τετέλεσται και (τότε) αφού έγειρε την κεφαλή
παρέδωσε το πνεύμα.
Πουθενά οι Ευαγγελιστές δεν αναφέρουν ότι το ξύδι του το έδωσαν οι Ρωμαίοι, αλλά κάποιος ή κάποιοι που ήταν κάτω από τον σταυρό, (είδαμε ότι ο Ιωάννης έιναι κάτω από τον σταυρό), γνωστός του αρχιερέως, και χωρίς να φοβάται μήπως
τον συλλάβουν. Ας προσέξουμε ότι αφού έλαβε το όξος ΤΟΤΕ παρέδωσε
το πνεύμα! Τι περιείχε το ξύδι; Κάποια ναρκωτική ουσία;

“Θέατρο της Σωτηρίας’’ σελ 495….
Ο Μιλιαράκης (1852-1919) (Ιατρός βοτανολόγος-Καθηγητής βοτανολογίας στο Παν. Αθηνών) θεωρούσε πιθανό αυτό που πρόσφεραν στον Ιησού να περιείχε μανδραγόρα ναρκωτική ουσία που συνήθως εξάγεται δι οίνου ή όξους.

"τον μανδραγόρα μεταχειρίζοντο οι ‘Ελληνες προς γενική
νάρκωση προκειμένου να εγχειρίσουν ή να καυτηριάσουν τους ιστούς
όπως βεβαιεί ο Διοσκουρίδης. "κοιμάται ο άνθρωπος χωρίς να αισθάνεται
ουδέν επί ώρας τρείς ή τέσσερας" (Διοσκουρίδης περί απλών φαρμάκων
βιβλίο πρώτο 1.11-14)

Την επιτυχή ενέργεια του (αναισθητοποιού) μανδραγόρα απέδειξε
πειραματικώς ο ‘Αγγλος
Richardson… κατά τον μεσαίωνα μεταχειρίζοντο
τους καλουμένους υπνοφόρους σπόγγους, οι σπόγγοι αυτοί διεποτίζοντο
με ναρκωτικές ουσίες μανδραγόρα, υοσκύαμου, κωνίου κ.λ.π…
Το ναρκωτικό αυτό παρασκεύασμα, πρό της ναρκώσεως ενεβαπτίζετο
εντός ύδατος και προσεφέρετο προς εισπνοήν... συνήθως η νάρκωσις
επήρχετο… δια της καταπόσεως ποσότητος υγρού εκ του βρεγμένου
σπόγγου στην μύτη του εγχειριζομένου (Ματθ κζ 48 σελ 127… επήρε
σπόγγο και επότιζεν αυτόν!!), μετά την εγχείριση χορηγούσαν αναληπτικά
και όξος προς όσφρησιν, ώστε να αποτραπεί ο ύπνος στον οποίο οι εγχειριζόμενοι εβυθίζοντο για μέρες μετά την εγχείριση. (Αριστοτέλης Κούζης
Καθηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής στο Παν. Αθηνών.’Αρθρο του
στην εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη στο λήμμα Νάρκωση)

7) Είδαμε ότι μετά από 2,5 ώρες ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα, γιατί τον
κατέβασαν από τον σταυρό, υπήρχε λόγος;
"Θέατρο της Σωτηρίας" σελ 504 … τα πτώματα των θανόντων
επί του σταυρού, αφίνοντο επ’αυτού και εγένοντο τροφή ορνέων και
θηρίων. Υπήρχε μάλιστα και σχετική παροιμία: τρέφειν τους κόρακας
επί του σταυρού. (Δ. Μπαλάνος: Η Μεγάλη Εβδομάς και το Πάσχα σελ 25-26)
Τότε γιατί τον κατέβασαν; Διότι μετά το δειλινό όπως είδαμε άρχιζε η
αργία του Σαββάτου αλλά και η μεγάλη εορτή του Πάσχα.

Ιωάννης ιθ’31 σελ 479 ... Οι μεν Ιουδαίοι για να μην μείνουν επί του σταυρού
τα σώματα και κατά την διάρκεια του σαββάτου διότι ήταν μεγάλη μέρα εκείνη
του σαββάτου (Πάσχα) παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξη όπως συντριβούν
τα σκέλη των καταδίκων (όπως συντομευθή ο θάνατός τους)... ήλθον λοιπόν
οι στρατιώται και έσπασαν τα σκέλη των ληστών (διότι ήταν ακόμα
ζωντανοί) όταν όμως είδαν ότι ο Ιησούς είχε "πεθάνει" δεν του έσπασαν
τα σκέλη.

‘Αρα επειδή άρχιζε μετά το δειλινό η εορτή του Πάσχα, έπρεπε οι
κατάδικοι να κατέβουν από τον σταυρό, αλλά αν ήταν ακόμα ζωντανοί
έπρεπε πρώτα να τους σκοτώσουν, όπως έγινε με τους ληστές, ο Ιησούς
όμως πρόλαβε να "πεθάνει" εντός 2,5 ωρών, αφού φυσικά ήπιε πρώτα το όξος
και γι’αυτό οι στρατιώται δεν τον πείραξαν απλώς του κέντησαν
τα πλευρά με την λόγχη, χωρίς να αντιδράσει ο ναρκωμένος Ιησούς

Bλέπουμε λοιπόν ότι η σύλληψις του Ιησού γίνεται Πέμπτη
βράδυ, Παρασκευή πρωί παρουσιάζεται στον Πιλάτο, μετά σταυρώνεται
πεθαίνει γρήγορα και το απόγευμα γίνεται η αποκαθήλωσις.

Δηλαδή η σταύρωσή του γίνεται παραμονή του Πάσχα, άρα ήταν
η μοναδική μέρα πού μπορούσε να γίνει αποκαθήλωσις.

Αν όμως η σύλληψις γινόταν ας πούμε Τρίτη βράδυ, τότε θα σταυρωνόταν Τετάρτη και θα έπρεπε να μείνει στον σταυρό έως και το δειλινό της Μ. Παρασκευής.

‘Ετσι εξηγείται αυτό που είπε ο Ιησούς στον Ιούδα την Πέμπτη
το βράδυ στον μυστικό δείπνο, Ιωάννης ιγ’ 21-28 (σελ 450)… εκείνο πού
σκέφτεσαι να κάνεις κάμε το τάχιστα. Τους τελευταίους αυτούς λόγους
τους άκουσαν μεν όλοι, κανείς όμως δεν κατάλαβε με ποίαν έννοια τους είπε
ο Ιησούς στον Ιούδα!

Είδαμε ότι ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα στις 3 το μεσημέρι, και αν ήταν
ναρκωμένος τότε δεν θα αισθανόταν τίποτε επί τρεις η τέσσερεις ώρες
(Διοσκουρίδης), δηλ 3-6 ή 3-7 το απόγευμα. Πότε έγινε η αποκαθήλωσις;
Λουκάς κγ’ 54 (σελ 363)… και ημέρα ήν Παρασκευή, Σάββατο επέφωσκε, δηλ
ήταν ημέρα ακόμα Παρασκευή, διότι δεν είχε δύσει ακόμα ο ήλιος, επλησίαζε
όμως με το εσπερινό φως να αρχίση το Σάββατον.

Ματθ. Κζ’ 57-60 σελ 128… Οψίας γενομένης (όταν προχώρησε το δειλινό)…
άρα και στις δύο περιπτώσεις είμαστε μέσα στα χρονικά όρια επιδράσεως
της ναρκωτικής ουσίας.

‘Εγινε ανάνηψη λοιπόν του ναρκωμένου Ιησού, από τους Ιωσήφ και Νικόδημο και η μεταφορά του σε άλλο μέρος. Μα αυτό ακριβώς πίστεψαν και οι Ιουδαίοι, γιατί από τότε είχε διαδοθεί αυτή η φήμη.

Ματθ κη’ 11-15 (σελ 130) (Οι φύλακες του τάφου δωροδοκούνται)

…..ιδού μερικοί από την φρουρά που είχε τεθεί στον τάφο (όχι βεβαίως
το κρίσιμο βράδυ, αλλά την άλλη μέρα) ήλθαν στην πόλιν και ανήγγειλαν
στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει… και αυτοί... έδωσαν πολλά χρήματα εις τους στρατιώτας και είπαν. Να πείτε ότι οι μαθηταί του ήλθαν την νύκτα
και έκλεψαν αυτόν όταν εμείς εκοιμώμεθα... αυτοί αφού πήραν τα
χρήματα έκαναν ότι τους είπαν, και διεφημίσθη ο λόγος ούτος στους
Ιουδαίους μέχρι της σήμερον ημέρας.

Να γιατί ο Ιησούς δεν τόλμησε να εμφανισθεί στα Ιεροσόλυμα,
στους Ιουδαίους, μπροστά στους Αρχιερείς, και να τους δείξει
το «αναστηθέν» σώμα του. Οι Ρωμαίοι δεν θα έκαναν το ίδιο
λάθος δεύτερη φορά, και ο θάνατός του θα ήταν οριστικός
και αμετάκλητος. Εμφανίζεται μόνο στους μαθητές του,
με σάρκα και οστά (Λουκάς κδ’ 39-40 σελ 368) μπορεί να τρώει
(Λουκάς κδ’ 42-43 σελ 368… αυτοί του έδωσαν τεμάχιον από ψάρι
και κηρήθρα, και αφού τα πήρε έφαγε), και έχει ακόμα τα σημάδια.


{backbutton}